Dyrektor

lek. med. Piotr Kowalski
Dyrektor
Telefon: (+48 48) 362-48-47

 

Opublikowane przez: Ala Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2003-06-10 14:08:52 | Data modyfikacji: 2011-07-27 09:26:30.

1. Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego kieruje działalnością Stacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Radomia na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i ponosi za nie odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

5. Dyrektor wykonuje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy:

  • Z-cy dyrektora d/s eksploatacyjnych,
  • Głównego Księgowego,
  • Kierownika Działu Usług i Ambulatorium, 
  • Przełożonej Pielęgniarek,
  • Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych
  • Pracowników samodzielnych stanowisk.

6. W razie nieobecności Dyrektora w sprawach medycznych zastępstwo sprawuje Kierownik Działu Usług lub inny wskazany pracownik.

 

Opublikowane przez: Ala Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:00:13 | Data modyfikacji: 2011-07-27 09:38:35.
Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:00:13
Data modyfikacji: 2011-07-27 09:38:35
Opublikowane przez: Ala Gregorczyk