Rada Społeczna

Rada Społeczna Radomskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego

Rada Społeczna Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

 

   Jerzy Zawodnik - Przewodniczący

 

   Wojciech Skurkiewicz- członek

 

   Anna Białkowska - członek

 

   Adam Bocheński - członek

 

   Dariusz Chłopicki - członek

 

   Iwona Jężak - członek

 

   Anna Kwiecień - członek

 

   Magdalena Napora - członek

 

   Zbigniew Neska - członek

 

   Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz - członek

 

   Jan Pszczoła - członek

 

   Krzysztof Sońta - członek

 

   Kazimierz Staszewski - członek

 

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Piotrowska | Data wprowadzenia: 2003-06-10 16:37:10 | Data modyfikacji: 2017-11-29 13:33:14.
  1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
  2. Do zadań Rady Społecznej należy:

        1) przedstawianie Prezydentowi Miasta Radomia wniosków i opinii w sprawach:

            a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

            b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

            c) związanych z przekształcaniem lub likwidacją Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego jej przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

           d) przyznawania Dyrektorowi nagród,

           e) rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

        2) uchwalanie Statutu i jego zmian oraz przedstawianie Radzie Miejskiej w Radomiu do zatwierdzania.

        3) przedstawienie Dyrektorowi Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wniosków w sprawach:

           a) planu finansowego i inwestycyjnego,

           b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

           c) kredytów bankowych lub dotacji,

           d) podziału zysku,

       4) uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przestawienie go Prezydentowi Miasta Radomia do zatwierdzenia,

       5) zatwierdzenie regulaminu porządkowego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,

       6) dokonywanie okresowych analiz, skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

      7) przedstawienie wniosków organowi, który finansuje określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna występuje,

      8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Piotrowska | Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:02:56 | Data modyfikacji: 2017-11-29 13:54:42.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
Skład Rady Społecznej określa każdorazowo stosowna Uchwała Rady Miejskiej.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Piotrowska | Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:04:18 | Data modyfikacji: 2017-11-29 13:55:39.
 uchwała RM Radom ws. powołania Rady Społecznej

Opublikowane przez: Ala Gregorczyk | Data wprowadzenia: 2003-06-11 12:32:11 | Data modyfikacji: 2003-06-11 13:02:41.
Data wprowadzenia: 2003-06-11 12:32:11
Data modyfikacji: 2003-06-11 13:02:41
Opublikowane przez: Ala Gregorczyk